CITO PERTINAX 纤维底模板
强化玻璃纤维使它更持久耐用; 具备高稳定性的纤维底模板让你从中受益, 并且操作起来非常容易。

厚度mm

0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
 Brown ultra 棕色(卓越款)                          

厚度mm

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
 Brown standard 棕色(标准款)                   
*以上为部分规格;如需其他规格,请致电或者留言!