CITO BASIC (FP) 基本型系列

采用特殊塑料基材,适用于中短版的压痕,在性价比上得到了无与伦比的结合。

操作容易,只需通过手指完善地处理和用小刀简单地修整。

不同尺寸、规格,用于常规模切压痕生产上。

 FP 基本型                                                       

高×宽mm

高×宽mm

高×宽mm

高×宽mm

高×宽mm

高×宽mm

高×宽mm

高×宽mm

0.3 x 0.8
0.4 x 0.80.5 x 0.80.6 x 1.30.5 x 2.10.6 x 2.1
0.7 x 2.10.8 x 2.1
0.3 x 1.0
0.4 x 1.00.5 x 1.00.6 x 1.5
0.6 x 2.30.7 x 2.30.8 x 2.3
0.3 x 1.10.4 x 1.10.5 x 1.10.6 x 1.6
0.6 x 2.50.7 x 2.50.8 x 2.5
0.3 x 1.20.4 x 1.20.5 x 1.20.6 x 1.7
0.6 x 2.70.7 x 2.70.8 x 2.7
0.3 x 1.30.4 x 1.30.5 x 1.30.6 x 1.9
0.6 x 3.0
0.7 x 3.0
0.8 x 3.0
0.3 x 1.40.4 x 1.40.5 x 1.4
0.3 x 1.50.4 x 1.50.5 x 1.50.7 x 1.9


1.0 x 2.7

0.4 x 1.60.5 x 1.61.0 x 3.0

0.4 x 1.70.5 x 1.7


0.5 x 1.9
高×宽mm

高×宽mm

高×宽mm

高×宽mm

高×宽mm
0.6 x 4.0
0.7 x 3.2
0.8 x 3.21.0 x 3.21.2 x 3.2
0.8 x 3.51.0 x 3.51.2 x 3.5
0.8 x 4.0
1.0 x 4.0
1.2 x 4.0高×宽mm

高×宽mm

高×宽mm

高×宽mm

高×宽mm
0.8 x 5.0
1.0 x 5.0
0.8 x 3.21.2 x 4.51.4 x 5.01.6 x 5.0

0.8 x 6.01.0 x 6.0
0.8 x 3.51.2 x 5.01.4 x 6.01.6 x 6.0